UEA-UK

Universala Esperanto-Asocio

Peranto en Germanio: d-ro Wolfgang Schwanzer, Pfarrer-Seeger-Strasse 9, 55129 Mainz

 

Nova, nova, nova

En la mondon venis nova evento: la Monda Festivalo de Esperanto MondaFest’ 2020 estas respondo de la Esperanto-komunumo al la zorgiga kaj pensiga momento travivata de la socio: ĝi estas nia komuna mesaĝo de kuraĝo kaj espero al la tuta homaro kaj havas kiel ĉefan temon “UN 75-jara: Dialogo kaj interkompreniĝo en ŝanĝiĝanta mondo”.  Ĝi okazos inter la 20-a de junio kaj la 20-a de septembro 2020.

 

Universala Esperanto-Asocio (UEA) estis fondita en 1908 kiel organizaĵo de individuaj esperantistoj. Nuntempe UEA estas la plej granda internacia organizaĵo por la parolantoj de Esperanto kaj havas membrojn en 120 landoj.

 

La ĉefaj celoj de UEA estas:

 • disvastigi la uzadon de la internacia lingvo Esperanto

 • agadi por la solvo de la lingva problemo en internaciaj rilatoj

 • faciligi la internacian komunikadon

 • plifaciligi la spiritajn kaj materiajn rilatojn inter la homoj, malgraǔ la diferencoj de nacieco, raso, sekso, religio, politiko aǔ lingvo

 • kreskigi inter siaj membroj fortikan senton de solidaro, kaj disvolvi ĉe ili la komprenon kaj estimon por aliaj popoloj.

 

UEA laboras en pluraj kampoj:

 • UEA eldonas la revuon Esperanto kaj librojn kaj posedas libro-vendejon

 • UEA organizas jare Universalan Kongreson kaj aliajn konferencojn

 • UEA kunlaboras kun gravaj organizoj: Unuiĝintaj Nacioj, Unesko, Eǔropa Unio, Internacia Organizo por Normigo

 • En kulturo kaj edukado UEA celas altigi la lingvan nivelon kaj kontribui al internacia kultura interŝanĝo per belartaj konkursoj, internaciaj ekzamenoj, kongresa universitato ktp.

 • En la Delegita Reto ĉirkaǔ 1600 delegitoj en cento da landoj ofertas al la membraro personajn servojn: turisman informadon, helpon dum vojaĝoj, respondojn al fakaj demandoj.

 

UEA ofertas al siaj individuaj membroj multajn utilajn servojn, ekzemple:

 • La revuon Esperanto (11 numerojn/jare) aǔ rete aǔ papere

 • Aliron al la unika Delegita Reto, la moderna reta jarlibro

 • Favorajn kotizojn por Universalaj Kongresoj

 • Favorajn kondiĉojn por aĉetoj en la libroservo de UEA

En la reto vi trovas la servojn de UEA jen (ekstera retejo): www.uea.org

Jen vi trovas informojn pri membreco en UEA 2020:   UEA-membro2020.pdf

Bv printi, plenigi kaj subskribi ĝin. Vi povas resendi al mi aǔ rete (PDF, JPG) aǔ papere.

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Universala Kongreso de Esperanto (UK)

12.4.2020: aktuala informo de UEA pri UK 2020 pro koron-viruza krizo: UK Montrealo ne okazos en 2020, sed en 2022

 

Jam de pli ol 100 jarojn UEA organizas Universalan Kongreson de Esperanto. Tie kunvenas Esperanto parolantoj el la tuta mondo dum unu semajno por diskuti kaj debati, por renkonti geamikojn kaj amuziĝi. En 2020 la UK okazos en la Montrealo, Kanado. Individuaj membroj de UEA ĝuas pli favorajn kotizojn.

 

      emblemo_eta  Jen vi trovas aliĝilon (PDF) por la  105a Universala Kongreso de Esperanto en Montrealo,Kanado

 

       Jen vi trovas la Unuan Bultenon kun kelkaj bazaj informoj pri la UK: UK 2020 Unua Bulteno Montrealo.pdf

      Jen vi trovas informojn pri Kanado, Motrealo kaj UK (ekstera retejo):   UK 2020 en Montrealo, Kanado

 

Kromajn informojn pri UEA kaj UK vi ricevas de la UEA-peranto en Germanio:

D-ro Wolfgang Schwanzer (UEA), Pfarrer-Seeger-Str. 9, 55129 Mainz
Telefono: 06136-46232
Retpoŝto (bv forigi la 4 XXXX): wolfgang.schwanzer@XXXXesperanto.de
Bonvolu pagi al jena konto:
Konto: Dr. Schwanzer (UEA); Mainzer Volksbank
IBAN: DE03 5519 0000 0400 5790 17 ; BIC: MVBMDE55