UEA-UK

UEA-UK

Universala Esperanto-Asocio

Peranto en Germanio: d-ro Wolfgang Schwanzer, Pfarrer-Seeger-Strasse 9, 55129 Mainz

 

Universala Esperanto-Asocio (UEA) estis fondita en 1908 kiel organizaĵo de individuaj esperantistoj. Nuntempe UEA estas la plej granda internacia organizaĵo por la parolantoj de Esperanto kaj havas membrojn en 120 landoj.

 

La ĉefaj celoj de UEA estas:

 • disvastigi la uzadon de la internacia lingvo Esperanto

 • agadi por la solvo de la lingva problemo en internaciaj rilatoj

 • faciligi la internacian komunikadon

 • plifaciligi la spiritajn kaj materiajn rilatojn inter la homoj, malgraǔ la diferencoj de nacieco, raso, sekso, religio, politiko aǔ lingvo

 • kreskigi inter siaj membroj fortikan senton de solidaro, kaj disvolvi ĉe ili la komprenon kaj estimon por aliaj popoloj.

 

UEA laboras en pluraj kampoj:

 • UEA eldonas la revuon Esperanto kaj librojn kaj posedas libro-vendejon

 • UEA organizas jare Universalan Kongreson kaj aliajn konferencojn

 • UEA kunlaboras kun gravaj organizoj: Unuiĝintaj Nacioj, Unesko, Eǔropa Unio, Internacia Organizo por Normigo

 • En kulturo kaj edukado UEA celas altigi la lingvan nivelon kaj kontribui al internacia kultura interŝanĝo per belartaj konkursoj, internaciaj ekzamenoj, kongresa universitato ktp.

 • En la Delegita Reto ĉirkaǔ 1600 delegitoj en cento da landoj ofertas al la membraro personajn servojn: turisman informadon, helpon dum vojaĝoj, respondojn al fakaj demandoj.

 

UEA ofertas al siaj individuaj membroj multajn utilajn servojn, ekzemple:

 • La revuon Esperanto (11 numerojn/jare) aǔ rete aǔ papere

 • Aliron al la unika Delegita Reto, la moderna reta jarlibro

 • Favorajn kotizojn por Universalaj Kongresoj

 • Favorajn kondiĉojn por aĉetoj en la libroservo de UEA

En la reto vi trovas la servojn de UEA jen (ekstera retejo): www.uea.org

Jen vi trovas informojn pri membreco en UEA 2019:   UEA-membro2019.pdf

Bv printi, plenigi kaj subskribi ĝin. Vi povas resendi al mi aǔ rete (PDF, JPG) aǔ papere.

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Universala Kongreso de Esperanto (UK)

Jam de pli ol 100 jarojn UEA organizas Universalan Kongreson de Esperanto. Tie kunvenas Esperanto parolantoj el la tuta mondo dum unu semajno por diskuti kaj debati, por renkonti geamikojn kaj amuziĝi. En 2019 la UK okazos en la finnlanda urbo Lahtio. Individuaj membroj de UEA ĝuas pli favorajn kotizojn.

 

      La 104-a UK  Jen vi trovas informojn kaj aliĝilon por la  104a Universala Kongreso de Esperanto en Lahtio, Finnlando

 

Jen vi trovas la Unuan Bultenon kun kelkaj bazaj informoj pri la UK: UK 2019 Unua Bulteno Lahtio.pdf

Jen la retejo de LKK: Retejo de LKK 2019

 

Kromajn informojn pri UEA kaj UK vi ricevas de la UEA-peranto en Germanio:

D-ro Wolfgang Schwanzer (UEA), Pfarrer-Seeger-Str. 9, 55129 Mainz
Telefono: 06136-46232
Retpoŝto (bv forigi la 4 XXXX): wolfgang.schwanzer@XXXXesperanto.de
Bonvolu pagi al jena konto:
Konto: Dr. Schwanzer (UEA); Mainzer Volksbank
IBAN: DE03 5519 0000 0400 5790 17 ; BIC: MVBMDE55